google-site-verification=XTvaWKyYBhQGeGow9coYC-iOO0t9HI6dLK2-A1xdzTQ
top of page

ขั้นตอนการโอนบ้านและที่ดินต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง


สิ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องรู้ไว้คือ การซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินที่ได้ตกลงเรื่องราคาและค่าใช้จ่ายเรื่องการโอนต่างๆแล้ว สิ่งต่อไปคือการเตรียมการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วันนี้จะมาบอกเรื่องเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมความะพร้อมในวันที่นัดโอนที่กรม มีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียม วันนัดโอนที่กรมที่ดิน

กรณีเป็นบุคคลทั่วไป


-โฉนดที่ดินฉบับจริง

-บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

-ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

-หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ

-หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส)

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส)

-สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)

-สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)

เอกสารที่ต้องเตรียม วันนัดโอนที่กรมที่ดิน

กรณีเป็นนิติบุคค


-โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

-หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

-หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์

-บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด

-แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

-บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด

-บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล

-รายงานการประชุมนิติบุคคล


เอกสารที่ได้จัดเตรียมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว มาดูขั้นตอนการโอนบ้านว่ามีอะไรกันบ้าง


-เตรียมเอกสารให้พร้อม ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสารและคิว

-ขั้นตอนต่อไปผู้โอนและผู้รับโอนต้องเซ็นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

-ผู้รับมอบอำนาจ นำเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบ และเซ็นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

-เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประเมินทุนพรัทพ์และค่าธรรมเนียบมการโอน เพื่อนำไปไปชำระค่าโอนกับฝ่ายการงาน

-เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะได้ใบเสร็จมา 2 แบบ คือสีเหลืองและสีฟ้า ให้นำสีเหลืองคืนให้เจ้าหน้าที่ และสีฟ้าถ่ายสำเนาให้ผู้ซื้อ

-มาถึงขั้นตอนสุดท้าย เจ้าหน้าที่จะพิมพ์สลักหลังโฉนด แล้วรอรับโฉนดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย (ทด.13) ให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเป็นอันเสร็จสิ้นการโอน โฉนดนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมสิทธ์เป็นของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเรียบร้อย


ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง www.ddproperty.com

Comments


Follow Us
Recent Posts
Archive
Catagory

Home Office 3 ชั้น ใกล้ร.ร.
โครงการ เพียว ปาล์ม (เทพารักษ์-ศรีนครินทร์)

ใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล ฯ

bottom of page