เข้าแล้ว! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รับเงิน 3,000บาท


เข้าแล้ว! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รับเงิน 3,000บาทโดยกลุ่มคนเปราะบางแบ่งเป็นดังนี้

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

*แต่จะต้องเป็นบุคคลข้างต้นที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาใดๆมาก่อน สามารถได้รับเงินเยียวยาได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1.โอนเงินไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน และได้มีการจ่ายเงินเยียวยาแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 2ผู้มีสิทธิ์ที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนราย โดยจะถึงมือภายใน 15 วัน

Follow Us
Recent Posts